Statuty

Zarząd Spółki przyjął zasady ładu korporacyjnego i wraz z kartami komitetów, procesami i procedurami, wdrożonymi przez Zarząd oraz komitety, a także strategiami Zarządu, stanowią one ramy ładu korporacyjnego w International Paper.

Świadectwo zarejestrowania Spółki

Świadectwo zarejestrowania Spółki International Paper zostało złożone w Departamencie Stanu Nowy Jork w dniu 23 czerwca 1941 roku, a w ostatnim czasie zostało poprawione, zmienione w treści i złożone w dniu 17 maja 2013 roku.

O firmie Statut

Statut Spółki International Paper ze zmianami wprowadzonymi do luty 9 2016 roku.

Zasady ładu korporacyjnego International Paper

Zarząd Spółki przyjął zasady ładu korporacyjnego i wraz z kartami komitetów, procesami i procedurami, wdrożonymi przez Zarząd oraz komitety, a także strategiami Zarządu, stanowią one ramy ładu korporacyjnego w International Paper.

Strategia dotycząca transakcji zawieranych przez osoby ze sobą powiązane

Zarząd przyjął strategię dotyczącą konfliktu interesów jako integralną część Kodeksu Etyki Biznesowej obowiązującego w Spółce, która ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich członków Zarządu, kadry zarządzającej i pracowników Spółki. W 2007 roku Zarząd przyjął ponadto strategię dotyczącą transakcji zawieranych przez osoby powiązane ze Spółką, regulującą proces kontroli i aprobaty lub ratyfikacji pewnych transakcji zawieranych przez członków Zarządu i pracowników szczebla kierowniczego w Spółce. 

Guidelines of Audit & Finance Committee for Pre-approval of Independent Auditor Services

Kryteria kwalifikacji dyrektorów i standardów ich niezależności 


Informacja o dotacjach politycznych