Polityka prywatności dotycząca strony internetowej i aplikacji mobilnej

Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2018

Nasze zobowiązanie

W International Paper nasze podejście do ochrony prywatności i danych osobowych zaczyna się od naszych wartości: zobowiązujemy się do robienia właściwych rzeczy, z właściwych powodów – przez cały czas.

Etyczne podejście. International Paper szanuje prywatność swoich pracowników, klientów, sprzedawców i innych osób, z którymi współpracujemy, oraz ceni sobie ich zaufanie. International Paper stara się gromadzić, wykorzystywać, ujawniać i w inny sposób przetwarzać dane osobowe w sposób zgodny z przepisami krajów, w których prowadzimy działalność. Ponadto nasza firma szczyci się utrzymaniem najwyższych standardów etycznych w praktykach biznesowych. Wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony wszelkich gromadzonych przez nas informacji.

Czy polityka prywatności dotyczy wszystkich stron internetowych International Paper?

International Paper i jej jednostki stowarzyszone (łącznie nazywane „International Paper”, „my”, „nas”, „nasze”) są odpowiedzialne za niniejszą stronę internetową, w tym za jej wersje mobilne oraz określone aplikacje mobilne. Polityka prywatności dotycząca strony internetowej i aplikacji mobilnej („Polityka”) opisuje, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, które zbieramy i wykorzystujemy, kiedy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową pod adresem www.internationalpaper.com (nasza „Strona”), inne strony, które prowadzimy lub których jesteśmy właścicielami, bądź aplikacje mobilne, o których mówi niniejsza Polityka, chyba że wdrożyliśmy odrębną politykę prywatności dla danej strony lub aplikacji mobilnej. Pewne strony internetowe i aplikacje mobilne International Paper mogą zawierać dodatkowe informacje na temat naszych polityk prywatności, które dotyczą wyłącznie tych stron. Wewnętrzne polityki i procedury firmy regulują nasze wewnętrzne sieci i systemy oraz przetwarzanie informacji osobowych pracowników.

Czy International Paper posiada politykę prywatności dla osób ubiegających się o pracę?

International Paper posiada odrębną politykę prywatności dla osób ubiegających się o pracę, która znajduje się w sekcji „Kariera” na naszej stronie internetowej. Jeżeli składają Państwo podanie o pracę za pośrednictwem sekcji „Kariera” naszej strony internetowej, International Paper będzie wykorzystywać Państwa dane osobowe zgodnie z „Polityką prywatności dotyczącą danych osoby ubiegającej się o pracę”. 

W jaki sposób International Paper zbiera informacje osobowe?

W sieci. Możemy zbierać i przetwarzać Państwa dane osobowe, kiedy kontaktują się Państwo z nami za pomocą formularza „Kontakt” na Stronie, lub kiedy kontaktują się Państwo z nami telefonicznie, pocztą elektroniczną bądź w inny sposób, w związku ze Stroną. Dane takie obejmują informacje, które przekazują Państwo podczas dokonywania zakupu, zgłaszania problemu, udziału w ankietach internetowych lub w innych przypadkach, gdy przekazują nam Państwo informacje związane ze Stroną. Mogą one zawierać na przykład Państwa imię i nazwisko, adres pocztowy i adres e-mail. 

Poza siecią. Możemy także otrzymywać od Państwa dane osobowe poza siecią, na przykład kiedy odwiedzają Państwo naszą firmę, biorą udział w jednej z naszych imprez, składają zamówienie przez telefon lub kontaktują się z działem obsługi klienta. Możemy również otrzymywać Państwa dane osobowe z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych.

W jaki sposób International Paper korzysta z plików cookie lub innych technologii śledzenia?

Dodatkowo automatycznie zbieramy podstawowe informacje techniczne od wszystkich użytkowników Strony, np. Państwa adres IP, za pośrednictwem naszych narzędzi do automatycznego zbierania danych, w tym plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, proszę zapoznać się z naszą polityką dotyczącą plików cookie.

W jaki sposób International Paper wykorzystuje Państwa dane osobowe?

International Paper może potrzebować Państwa danych osobowych, aby w pełni zrealizować zawartą z Państwem umowę, wypełniać zobowiązania prawne lub w celu realizacji uzasadnionego interesu – na przykład, aby:

 • Odpowiedzieć na zapytania i zrealizować Państwa prośby, na przykład gdy proszą nas Państwo o przesłanie informacji o produkcie;
 • Przesłać Państwu informacje administracyjne, takie jak zmiany w naszych warunkach ogólnych i politykach;
 • Świadczyć usługi inwestorskie;
 • Przekazywać Państwu informacje na temat produktów, usług oraz wydarzeń związanych z International Paper;
 • Wspierać sprzedaż lub przeniesienie całości lub części naszej działalności lub aktywów;
 • Analizować i oceniać korzystanie przez Państwa (lub Państwa decyzję o niekorzystaniu) z naszych produktów i usług w celu rozwijania i doskonalenia jakości naszych ofert oraz wzmocnienia relacji z Państwem lub innymi obecnymi i potencjalnymi klientami;
 • Osiągać pewne cele biznesowe, takie jak analiza danych, audyty, opracowanie nowego produktu, identyfikacja trendów użytkowania oraz określenie skuteczności naszych kampanii promocyjnych;
 • Personalizować Państwa wizytę na Stronie i pomagać w korzystaniu z niej;
 • Zapobiegać i wykrywać oszustwa;
 • Przestrzegać obowiązujących przepisów, praw lub kodeksów postępowania.

Z wyjątkiem przypadków, gdy Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celu zawarcia umowy z Państwem lub w celu wypełnienia obowiązku prawnego, będą one wykorzystywane wyłącznie z uzasadnionych powodów, wyszczególnionych powyżej.

Czy International Paper udostępnia Państwa dane osobowe jakimkolwiek stronom trzecim?

Powiązania biznesowe. International Paper może udostępniać Państwa dane osobowe naszym jednostkom stowarzyszonym. Możemy także korzystać z wybranych stron trzecich w celu świadczenia nam usług, w tym: z firm, które zapewniają wsparcie techniczne i pomoc w zakresie Strony; firm zajmujących się marketingiem i dystrybucją naszych produktów; bądź firm, które pomagają w naszej wewnętrznej rekrutacji i mogą mieć dostęp do danych osobowych, które nam Państwo podają. Nasze jednostki stowarzyszone również mogą mieć dostęp do danych osobowych, które nam Państwo podają, w tym za pośrednictwem lub w związku ze Stroną do celów przedstawionych  w niniejszej Polityce. 

Cele prawne. Serwery wykorzystane do prowadzenia Strony identyfikują komputer automatycznie po jego adresie IP. Jeżeli w dobrej wierze stwierdzamy, że dopuścili się Państwo lub dopuszczają się nadużycia lub uszkodzenia Strony, możemy przeprowadzić dochodzenie i współpracować z odpowiednimi organami ścigania, aby chronić nasze prawa lub własność. Podobnie, możemy udostępniać Państwa dane osobowe zgodnie z wymogami lub na mocy prawa, aby zastosować się do wezwania do stawiennictwa w sądzie lub podobnego procesu prawnego lub żądania ze strony rządu. Możemy także je udostępnić, kiedy w dobrej wierze uważamy, że ujawnienie danych jest wymagane prawnie lub w inny sposób niezbędne do ochrony naszych praw i własności, bądź praw, własności lub bezpieczeństwa innych osób. W takich przypadkach, możemy je udostępnić naszym doradcom, organom ścigania, organom sądowym i organom regulacyjnym. 

Przejęcia. Możemy także przekazywać Państwa dane osobowe stronie trzeciej, która przejmuje całość lub część naszych aktywów lub udziałów, bądź która jest naszym następcą w zakresie prowadzenia całości lub części naszej działalności w drodze fuzji, przejęcia, reorganizacji lub w inny sposób.

Czy na Stronie International Paper dostępne są łącza stron trzecich?

Strona może zawierać łącza do innych stron, których International Paper nie kontroluje. Podejmujemy wszelkie działania, aby umieszczać na niej łącza wyłącznie do stron, które podobnie jak my mają wysokie standardy oraz szanują prywatność. Jednakże, nie jesteśmy odpowiedzialni za treść lub praktyki dotyczące prywatności stosowane na tych stronach.

Gdzie International Paper przechowuje Państwa informacje?

International Paper jest firmą globalną z lokalizacjami w wielu różnych krajach. W związku z tym możemy przekazywać Państwa dane z jednej jednostki prawnej do innej oraz z jednego kraju do innego w celu realizacji celów wymienionych powyżej. Do krajów tych należą Stany Zjednoczone (w których znajduje się Strona), państwa członkowskie Unii Europejskiej, Kanada, Brazylia i inne kraje, w tym niektóre w Azji. Przekazujemy Państwa informacje w sposób, który jest zgodny z obowiązującymi wymogami prawnymi, i do celów określonych powyżej. Aby dokonać zagranicznego, zgodnego z prawem, przekazania danych osobowych, International Paper stosuje standardowe klauzule umowne. 

Jak długo International Paper przechowuje dane osobowe?

International Paper będzie przechowywać dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych. Jeżeli dane osobowe nie podlegają zobowiązaniom umownym lub prawnym, to w takim przypadku International Paper będzie przechowywać te dane tylko przez taki czas, jaki jest wymagany w pierwotnym celu, dla którego zostały one zebrane. International Paper może również zachować dane anonimowe dla celów statystycznych, a także w celu zrozumienia i udoskonalenia naszych praktyk rekrutacyjnych.

Jaki wybór mają Państwo w zakresie wykorzystywania przez International Paper Państwa danych osobowych?

Zachowują Państwo wybór, czy chcą przekazać International Paper swoje dane osobowe, ale jeśli się Państwo na to nie zdecydują, International Paper może nie być w stanie wykonywać takich czynności, jak rozważenie Państwa zatrudnienia lub dostarczenie informacji o naszych produktach.

Osoby fizyczne w Europie mają pewne prawa dotyczące ochrony prywatności danych, które obejmują prawo do: 

 • Zażądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • Zażądania korekty lub usunięcia swoich danych osobowych;
 • Uzyskania ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 • Poproszenia nas o kopię swoich danych osobowych na ich rzecz lub dla strony trzeciej w formacie cyfrowym. 

Jeżeli pragną Państwo skorzystać z jednego z powyższych praw, proszę przesłać do nas taką prośbę za pośrednictwem e-maila na adres My-Privacy@ipaper.com. Osoby fizyczne w Europie mają również prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania ich danych osobowych do lokalnego organu ochrony danych osobowych, który może być również znany jako organ nadzorczy.

Bezpieczeństwo

International Paper podejmuje uzasadnione i właściwe środki ostrożności, aby chronić dane osobowe, które posiadamy, przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem oraz aby reagować na niewłaściwe wykorzystanie, utratę lub nieautoryzowane użycie takich danych.

Wykorzystanie transgraniczne

Jesteście Państwo wyłącznie odpowiedzialni za przestrzeganie wszystkich miejscowych przepisów, praw i regulacji dotyczących zachowania w Internecie oraz dostępu do Strony. Jeżeli znajdują się Państwo w Europie, dane osobowe zbierane od Państwa, w tym za pośrednictwem Strony, będą przekazane do odbiorców znajdujących się poza Europą (w tym do Stanów Zjednoczonych, gdzie prowadzona jest Strona), które mogą nie zapewniać podobnego lub odpowiedniego poziomu ochrony w porównaniu do poziomu zapewnianego przez kraje europejskie. Wyrażacie Państwo niniejszym zgodę na przekazanie swoich danych osobowych do odbiorców, jak opisano w niniejszej Polityce, którzy znajdują się poza Europą. Przekazujemy Państwa dane zgodnie z wymogami prawnymi, zawierając w razie konieczności umowy modelowe.

Dzieci

International Paper nie gromadzi za pośrednictwem Strony w sposób świadomy żadnych danych od dzieci poniżej 13 roku życia. International Paper poinformuje dzieci poniżej 13 roku życia, aby nie przekazywały tego rodzaju informacji. Nie pozwalamy obecnie dzieciom poniżej 13 roku życia na rejestrację lub uczestnictwo w konkursach lub promocjach na Stronie. Jednakże, jeżeli rodzic lub opiekun dziecka poniżej 13 roku życia uważa, że jego dziecko przekazało nam dane osobowe i chce, aby je usunąć, rodzic ten lub opiekun powinien skontaktować się z nami w celu ich usunięcia z naszych systemów. Jeżeli International Paper odkryje, że posiadamy dane osobowe dziecka poniżej 13 roku życia w możliwym do odzyskania formacie w naszych rejestrach, usuniemy je. Ponadto, każda osoba poniżej 18 roku życia powinna otrzymać zezwolenie rodzica lub opiekuna przed wykorzystaniem lub ujawnieniem danych osobowych na Stronie. 

Informacje kontaktowe

Pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki należy kierować na adres: 

International Paper Global Ethics and Compliance Office
6400 Poplar Avenue
Memphis, TN 38197
Email: My-Privacy@ipaper.com

lub

Data Privacy Counsel
EMEA Ethics and Compliance Office
Chaussée de la Hulpe 166
1170 Brussels, Belgium
Email: My-Privacy@ipaper.com

Aktualizacje niniejszej Polityki prywatności

Oceniamy naszą politykę prywatności oraz procedury w celu okresowego wprowadzania udoskonaleń i poprawek. Jeżeli dokonamy istotnych zmian w niniejszej Polityce, poinformujemy o tym Państwa za pomocą widocznego powiadomienia na Stronie przed wejściem zmiany w życie. Niniejsza Polityka jest również częścią naszych Warunków Użytkowania Strony.