Odpady stałe

Efektywna gospodarka odpadami jest ważna dla wypełnienia naszych celów zarówno w zakresie produkcji na światowym poziomie, jak i w zakresie ekorozwoju.

W 2014 roku przyjęliśmy dobrowolny cel ekorozwoju w zakresie odpadów stałych. Zatwierdziliśmy także globalny „Standard postępowania w zakresie gospodarki odpadami”, który określa akceptowalne praktyki w tej dziedzinie. Jak dotąd powtórnie wykorzystujemy około połowy naszych stałych odpadów produkcyjnych. Nowy standard wykorzystuje zasady doskonałości operacyjnej, aby zmaksymalizować wydajność i zminimalizować ilość odpadów i jest dostosowany do nowo przyjętego celu zrównoważonego rozwoju w zakresie odpadów stałych.

30-procentowa redukcja do 2020 roku jest postrzegana jako „wyśrubowany” cel, ponieważ zasoby potrzebne do jego osiągnięcia są ograniczone, a ponadto w wielu przypadkach koszt wykorzystania odpadów przewyższa koszt ich składowania na wysypisku.


Efektywna gospodarka odpadami jest ważna dla wypełnienia naszych celów zarówno w zakresie produkcji na światowym poziomie, jak i w zakresie ekorozwoju.


Przywództwo jest kluczowym elementem osiągnięcia celu zerowego wywozu odpadów. Niemal zerowy wywóz odpadów produkcyjnych został osiągnięty przez niektóre z naszych dużych zakładów przetwórczych, które zmaksymalizowały efektywność i recykling, gdzie było to możliwe, aby ograniczyć ilość odpadów. W miarę jak nowe technologie sortowania odpadów stają się coraz bardziej opłacalne, cel zerowego wywozu odpadów staje się możliwy do osiągnięcia zarówno w fabrykach celulozy, jak i papieru.

Wyniki gospodarki odpadami stałymi w 2014 roku w porównaniu z bazowym rokiem 2010 pokazują wzrost wydajności w naszych zakładach, zarówno w kategorii wytwarzanych odpadów (spadek ilości generowanych odpadów o siedem procent), jak i wykorzystania odpadów (57 procent powtórnie wykorzystanych wobec bazowych 50 procent). Miarą naszego zmienionego celu, który zamierzamy w przyszłości realizować, jest „procentowa redukcja odpadów produkcyjnych składowanych na wysypiskach na każdą tonę produkowanej celulozy i papieru.” Produkcja w tym znaczeniu odnosi się do produktów gotowych do sprzedaży.

W 2010 roku bazowy wskaźnik „ton składowanych odpadów produkcyjnych na 1000 ton produkcji” wynosił 66% a w 2014 roku spadł do 55%, co oznacza 17-procentowy spadek i postęp w kierunku nowego celu 30 procent do 2020 roku. Jesteśmy przekonani, że wykorzystanie do nawożenia stałych odpadów z produkcji celulozy i papieru będzie odgrywało kluczową rolę w osiągnięciu celu redukcji odpadów składowanych na wysypiskach do 2020 roku.